นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สปอร์ตอาเซียน (sportasean.com) ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ รวมถึงทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซด์ของสปอร์ตอาเซียน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของ สปอร์ตอาเซียน สปอร์ตอาเซียน ขอเรียนว่า สปอร์ตอาเซียน มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านด้วยมาตรการรักษาข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่กำหนด

เนื่องจาก สปอร์ตอาเซียน มีนโยบายในการในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว สปอร์ตอาเซียน จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะๆ เพื่อท่านจะได้ทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของ สปอร์ตอาเซียน หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ สปอร์ตอาเซียน โดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ thaiherbfc@gmail.com

ท่านรับทราบว่า การใช้บริการเว็บไซต์ของ สปอร์ตอาเซียน นี้ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สปอร์ตอาเซียน ฉบับนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สปอร์ตอาเซียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 


การรักษาความปลอดภัย

สปอร์ตอาเซียน ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม โดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ เข้ารหัสความปลอดภัย SHA-2 และ MD5 เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน รวมถึงป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากอำนาจ หรือนำไปใช้โดยมิชอบ โดยระบบดังกล่าวนี้เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสากลและออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ

 
หากท่านต้องการทราบรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สปอร์ตอาเซียน เพิ่มเติม โปรดกดตกลงที่ชื่อเรื่องของแต่ละหัวข้อที่ระบุไว้ข้างท้ายนี้

ข้อ 1:ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สปอร์ตอาเซียน เก็บรวบรวม
ข้อ 2:“คุกกี้” (Cookie) คืออะไร?
ข้อ 3:การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อ 4:การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
ข้อ 5:สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ข้อ 6:ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 7:การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล
ข้อ 8:ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ สปอร์ตอาเซียน ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน
ข้อ 9:ข้อจำกัดความรับผิด
 

ข้อ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สปอร์ตอาเซียน เก็บรวบรวม

เพื่อให้ สปอร์ตอาเซียน สามารถพัฒนาปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ให้แก่ทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ สปอร์ตอาเซียน จึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนเมื่อท่านได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของ สปอร์ตอาเซียน โดยข้อมูลส่วนบุคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานของ สปอร์ตอาเซียน

 
ในระหว่างที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์หรือลงทะเบียนสมาชิก ท่านต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ ที่ทำงาน ที่พักอาศัย รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นและถูกต้องตรงตามความจริง โดยท่านตกลงและยินยอมที่จะดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือเมื่อ สปอร์ตอาเซียน ร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะทำให้ สปอร์ตอาเซียน สามารถใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์และกิจการของ สปอร์ตอาเซียน และ สปอร์ตอาเซียน ในเครือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับทราบความต้องการในการใช้บริการของท่าน อันส่งผลให้ สปอร์ตอาเซียน สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนและตรงตามความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น 

นอกจากในขั้นตอนการเข้าใช้บริการหรือการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว สปอร์ตอาเซียน อาจจะสอบถามและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมจากท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อท่านเข้าไปแข่งขันหรือเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่นต่างๆ ที่สนับสนุนโดย สปอร์ตอาเซียน สปอร์ตอาเซียน ในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของ สปอร์ตอาเซียน หรือเมื่อท่านใช้บริการอำนวยความสะดวกของ สปอร์ตอาเซียน และ สปอร์ตอาเซียน ในเครือ การที่ สปอร์ตอาเซียน เพิ่มจำนวนและประเภทของบริการอย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้ท่านสามารถเลือกใช้บริการต่างๆ ของ สปอร์ตอาเซียน ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับสมาชิกเว็บไซต์ สปอร์ตอาเซียน หรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 

ข้อ 2“คุกกี้”(Cookie)คืออะไร

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ สปอร์ตอาเซียน เก็บรวบรวมแล้ว สปอร์ตอาเซียน ยังได้รวบรวมข้อมูลอื่นของท่านโดยใช้คุกกี้(Cookie)คุกกี้ คือ ข้อมูลส่วนเล็กๆ ที่โปรแกรมเว็บเบราเซอร์(WEB BROWSER)ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อให้ สปอร์ตอาเซียน สามารถทราบเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ของ สปอร์ตอาเซียน การใช้คุกกี้ทำให้ สปอร์ตอาเซียน จะสามารถทราบถึงประเภทของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ของท่านได้ โดยที่ไม่อาจทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น อาทิเช่น ชื่อจริง หรือที่อยู่ของท่าน คุกกี้ทำให้ สปอร์ตอาเซียน สามารถทราบถึงบริการที่ท่านชื่นชอบ และบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน ดังนั้น คุกกี้จึงไม่เพียงแต่ทำให้ สปอร์ตอาเซียน สามารถจดจำผู้ใช้บริการที่ได้เคยมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ สปอร์ตอาเซียน และตรวจตราจำนวนและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ สปอร์ตอาเซียน เท่านั้น คุกกี้ยังช่วยให้ สปอร์ตอาเซียน จัดบริการข้อมูล หรือโฆษณาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับท่านด้วย


ข้อ 3 การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของ สปอร์ตอาเซียน ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายของ สปอร์ตอาเซียน สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลข่าวสารและบริการที่ดี มีคุณภาพ และถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการเก็บรวบรวมภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมของ สปอร์ตอาเซียน และ สปอร์ตอาเซียน ในเครือ และเป็นการกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นตามกรอบวัตถุประสงค์หรือเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ข้างต้น โดย สปอร์ตอาเซียน จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานตลอดระยะเวลาที่ สปอร์ตอาเซียน และ สปอร์ตอาเซียน ในเครือได้ให้บริการแก่ท่าน 

โดยเมื่อท่านได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของ สปอร์ตอาเซียน นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงยินยอมให้ สปอร์ตอาเซียน เก็บ ครอบครอง รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ในการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของ สปอร์ตอาเซียน และของ สปอร์ตอาเซียน ในเครือ รวมถึงท่านได้ตกลงให้ สปอร์ตอาเซียน ให้ข้อมูลของท่านต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจของ สปอร์ตอาเซียน ได้ ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และประโยชน์สูงสุดในการให้บริการต่อท่าน 

 
ทั้งนี้ ท่านตกลงและยินยอมให้ สปอร์ตอาเซียน สปอร์ตอาเซียน ในเครือ รวมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจของ สปอร์ตอาเซียน เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่นเพิ่มเติมด้วย 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สปอร์ตอาเซียน นี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่กระทำโดยบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซท์หรือเว็บไซท์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ กับเว็บไซต์ของ สปอร์ตอาเซียน สปอร์ตอาเซียน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

 

ข้อ 4 การเปิดเผยข้อมูล

สปอร์ตอาเซียน จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของ สปอร์ตอาเซียน และ สปอร์ตอาเซียน ในเครือ หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการของ สปอร์ตอาเซียน และ สปอร์ตอาเซียน ในเครือ โดยท่านตกลงและยินยอมให้ สปอร์ตอาเซียน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้นนี้ได้ 

ทั้งนี้ เพื่อให้การให้บริการของ สปอร์ตอาเซียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สปอร์ตอาเซียน อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ โดย สปอร์ตอาเซียน รับรองว่าประเทศนั้นๆ จะมีหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่าความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

 
5.สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ผู้ใช้บริการทุกรายมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของ สปอร์ตอาเซียน ได้ และท่านมีสิทธิขอให้ สปอร์ตอาเซียน ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน รวมถึงมีสิทธิขอให้ สปอร์ตอาเซียน ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

 
(1)เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น หรือคำสั่งศาล
(2)กระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
(3)กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ
(4)มีผลต่อการสืบสวน สอนสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษา
ของศาล
(5)เพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น


นอกจากนั้น ท่านยังมีสิทธิร้องขอให้ สปอร์ตอาเซียน ดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา ไม่เกี่ยวข้อง เกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเมื่อท่านได้เพิกถอนความยินยอม หรือท่านอาจร้องขอให้ สปอร์ตอาเซียน ดำเนินการทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อก็ได้

 
ข้อ 6 ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลส่วนบุคคล

สปอร์ตอาเซียน อาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(Email)ไปยังท่านเป็นครั้งคราว หากท่านระบุในเวลาที่ลงทะเบียนว่าท่านสนใจที่จะรับคำเสนอ หรือข้อมูลจาก สปอร์ตอาเซียน และหุ้นส่วนของ สปอร์ตอาเซียน สปอร์ตอาเซียน อาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจไปยังท่านเป็นคราวๆ ไป 

ท่านมีทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้โดยท่านอาจจะแก้ไขโปรแกรมเบราเซอร์ของท่านว่าจะรับคุกกี้ทั้งหมด หรือท่านอาจจะปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้ หากท่านปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมด ถือว่า ท่านรับทราบว่าท่านอาจไม่สามารถใช้บริการของ สปอร์ตอาเซียน และ สปอร์ตอาเซียน ในเครือได้อย่างครบถ้วน หรือเข้าใช้บริการบางเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

ข้อ 7 การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อ สปอร์ตอาเซียน เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นทั้งหมด สปอร์ตอาเซียน จะไม่ให้เช่า หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน

แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่านจะมีส่วนช่วยในการนำเสนอเนื้อหาสาระและโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่าน แต่ สปอร์ตอาเซียน จะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของท่าน ข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการที่ สปอร์ตอาเซียน อาจเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือหุ้นส่วนของ สปอร์ตอาเซียน ในภายหน้าเกี่ยวกับบริการทางการเงินหรือการใช้บริการของ สปอร์ตอาเซียน จะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละรายได้


ข้อ 8 ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ สปอร์ตอาเซียน ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

สปอร์ตอาเซียน มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการของ สปอร์ตอาเซียน จากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของ สปอร์ตอาเซียน ไปทำให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เฉพาะพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ของ สปอร์ตอาเซียน เท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สปอร์ตอาเซียน จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน ท่านรับทราบและตกลงว่า สปอร์ตอาเซียน สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก เหตุสุดวิสัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของ สปอร์ตอาเซียน

ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเว็บไซต์ของ สปอร์ตอาเซียน และ สปอร์ตอาเซียน ในเครือ เพื่อที่จะทำคำสั่งซื้อให้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันความถูกต้อง ท่านรับทราบและตกลงว่าท่านอาจต้องใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตทุกครั้งที่ สปอร์ตอาเซียน สอบถาม สปอร์ตอาเซียน ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตดังกล่าวได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัส(Encryption)ที่ได้มาตรฐานโดยทั่วไปและปลอดภัย

ในกรณีที่เว็บไซต์ให้บริการระบบเข้ารหัสสมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองโดยรหัสผ่าน(Password-Protected):ซึ่งมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ ท่านต้องรับผิดชอบอย่างดีที่สุดในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของท่าน สปอร์ตอาเซียน ขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่าน(Password)ของท่านต่อบุคคลใดๆ และท่านควรออกจากการใช้คอมพิวเตอร์เบราเซอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หรือ บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ

ข้อ 9 ข้อจำกัดความรับผิด

ภายใต้ขอบเขตอันสูงสุดตามที่บทบัญญัติกฎหมายอนุญาต, สปอร์ตอาเซียน จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เฉพาะเจาะจงหรือไม่เจาะจง หรือผลกระทบที่เสียหายที่เกิดขึ้น ความสูญเสียต่างๆหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของเว็บไซด์นี้ หรือเว็บไซด์เชื่อมโยงใดๆก็ตาม หรือการไม่สามารถใช้งานด้วยบุคคลใดๆ , ความล่าช้า, ความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน, ข้อผิดพลาด, การละเลย, การหยุดชะงัก,ข้อบกพร่อง, ความไม่สมบูรณ์, ไวรัสจากคอมพิวเตอร์ แม้ว่าสปอร์ตอาเซียน จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็ตาม นอกจากนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย, การกระทำของเจ้าหน้าที่พลเรือนหรือทางการทหาร, การกระทำการก่อการร้าย, การก่อกวนทางอาญา, สงคราม, การประท้วงหรือข้อพิพาทแรงงานอื่น ๆ ไฟไหม้ น้ำท่วม การหยุดชะงักทางโทรคมนาคมหรือบริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการเครือข่าย ความล้มเหลวของอุปกรณ์ เครื่องมือและหรือซอฟต์แวร์ ความเสียหายอื่น ๆ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลทางการค้าหรือการดำเนินธุรกิจของสปอร์ตอาเซียน และจะไม่กระทบต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่

เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยเจตนาทุจริตของ สปอร์ตอาเซียน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลการดำเนินงานของสปอร์ตอาเซียน


สปอร์ตอาเซียน อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของ สปอร์ตอาเซียน หรือโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การใช้บริการเว็บไซต์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

ปรับปรุงล่าสุด 27 ตุลาคม 2019  สปอร์ตอาเซียน (sportasean.com)